Ympäristö ja yhteiskunta

Vuosi 2015 oli hyvien käytäntöjen laajentamisen aikaa. Ekotukitoiminta vahvistui, työmaiden siisteys koheni ja energiankulutus vakiintui alhaiselle tasolle. Staran tukikohtiin tehtiin ympäristöauditointeja.

Vastuullisuus vakiintui arkeen

Vuonna 2013 käyttöön otetun Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla Stara säästi jälleen jäte-, materiaali, vesi- ja energiakustannuksissa. Vuoden 2015 lopulla valmistauduttiin jo uuden Ekokompassi-ohjelman rakentamiseen, sillä uusi kolmivuotiskausi alkaa vuoden 2017 alussa.

Stara on pienentänyt kiinteistöjen energiankulutusta teknisillä parannuksilla jo useana vuonna peräkkäin. Kymmenen kiinteistön energiankulutus on laskenut yli 20 prosenttia vuodesta 2010.

”Vuoden aikana koulutettiin 6 uutta ekotukihenkilöä, ja vuoden lopulla heitä oli 49. Ekotukihenkilöt edistävät jätteiden lajittelua ja materiaalien kierrätystä, antavat energiansäästövinkkejä ja jakavat tietoa esimerkiksi Ekokompassista.”

Heidän koulutuksensa käsittelee ympäristökuormituksen vähentämistä, toimintatapojen muuttamista ja ympäristöasioihin vaikuttamista.

Tulppakujan ja Itäreimarintien työntekijöiden joukosta valittiin ensimmäinen ekotukiryhmä. Ryhmä ideoi, jakaa ja vie työn arkeen hyviä käytäntöjä. Se kokoontui viime vuoden aikana 4 kertaa. Malli on tarkoitus laajentaa kaikkiin Staran tukikohtiin.

Vuoden aikana Stara teki sisäisiä ympäristöauditointeja. Niissä tarkasteltiin muun muassa jätteiden lajittelua, kemikaalien käsittelyä, energian ja veden kulutusta sekä muun kulutuksen ja toimintatapojen ekologisuutta. Havaintojen pohjalta tehtiin parannuksia tukikohdittain.


Ekotekoja vuoden varrelta

Öljyntorjuntaa

Staran Haavi-alus miehistöineen osallistui 36 tuntia kestäneeseen öljyntorjuntaharjoitukseen Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin pelastuslaitoksen kanssa.

Vuonna 2015 jatkui Tekesin rahoittama hanke, jossa Staran raskaalla kalustolla testataan biometaanin polttoaineeseen lisäämisen vaikutuksia. Stara testaa myös biokaasun ja biodieselin käyttöä dual-fuel-kuorma-autoissa.

Nollapäästöisen ympäristönhoitokoneen (NOSTE) tutkimushanke käynnistyi yritysyhteistyönä Tekesin osarahoituksella. Tavoitteena on kehittää kaupunkilaisten työ- ja elinympäristöä parantavia teknisiä ratkaisuja. Stara tuo hankkeeseen ympäristönhoitokoneen käyttönäkökulman ja tuottaa mittaustietoa.

Staran Haavi-alus miehistöineen osallistui 36 tuntia kestäneeseen öljyntorjuntaharjoitukseen Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin pelastuslaitoksen kanssa. Avomeripuomin levitystä ja ankkurointia harjoiteltiin pelastuslaitoksen kanssa. Lisäksi Stara järjesti kaksi omaa öljyntorjunnan täy­den­nyskoulutusta.

Staran työnjohtaja, arboristi Sami Kiema palkittiin ViherTek-messuilla marraskuussa ammattimaisen puunhoidon edistämisestä ja aktiivisesta viestinnästä.

Ympäristöystävällisyys hankinnoissa

Stara hankki urakoita, palveluja, aineita, tarvikkeita ja tavaroita yli 112 miljoonalla eurolla vuonna 2015.

Staran kuljetuspalvelut tiukensi ympäristökriteereitä, kun se edellytti sopimuskumppaneiltaan aiempaa vähäpäästöisempää kuljetuskalustoa. Myös oman kaluston hankintakriteereissä korostettiin vähäpäästöisyyttä.

Vuonna 2015 valmistui Suomen ympäristökeskuksen loppuraportti Staran hankintojen ympäristökriteereistä. Se vahvisti aiemman selvityksen havainnon, että monet esitetyt kriteerit ovat jo osa Staran normaalia toimintaa. Vuonna 2016 Stara laajentaa ympäristökriteerien käyttöä kilpailutuksissa.

Siisti on tehokasta

Kaksivuotinen Siisti työmaa -hanke päättyi vuoden 2015 lopussa. Sen tavoitteena oli kohentaa katu- ja puistotyömaiden siisteyttä, turvallisuutta ja lisätä vuorovaikusta kuntalaisten kanssa. Tukena työssä oli palvelumuotoilija.

Hankkeen pilottityömailla kokeiltiin uusia käytäntöjä. Esimerkiksi Vartio­kylän­lahden tulvavallityömaalla kehitettiin työmaaelementtien käyttöä ja ulkoasua, liikennejärjestelyjä sekä työmaatarvikkeiden säilytystä ja järjestettiin osallistava työmaakävely.

Osana hanketta Stara avasi kolme työmaata yleisölle Helsinki-päivänä. ”Avoimien työmaiden päivässä” tutustuttiin työmaan töihin ja koneisiin. Lisäksi staralaiset pohtivat yhdessä vierailijoiden kanssa, miten työmaat nivoutuisivat entistä sujuvammin osaksi kaupunkikuvaa.

Kokemusten pohjalta laadittiin työmaiden ulkoisen ilmeen ohje koko Staran käyttöön. Sähköisessä muodossa julkaistu ohje valmistuu kevään 2016 aikana. Vaikka hanke päättyi, siistin työmaan kehittäminen jatkuu.

Kaupunkitekniikan ylläpito aloitti syksyllä kilpailun tukikohtiensa siisteydestä. Kisan myötä turhaa tavaraa on pistetty kierrätykseen ja kehitteillä on siisteyden ylläpidon toimintamalleja tukikohtien tarpeisiin soveltaen.

Staran energiankulutus 2011–2015. Vuonna 2015 mukaan on laskettu myös Toukolan tukikohta

Energiankulutus 2010 MWh 2015 MWh muutos %
Kaukolämpö 13 436 9 852 -26,67
Sähkö 6 578 4 744 -27,88
Bensiini 1 701 1 759 3,42
Diesel 13 027 10 354 -20,52
Polttoöljy 6 424 3 000 -53,30
Yhteensä 41 167 29 709 -27,83

Asiakasta kuunnellen

Stara on selvittänyt asiakkaiden näkemyksiä toiminnastaan vuodesta 2010 alkaen. Näin on piirtynyt selkeä kuva, millaisena asiakkaat Staran näkevät ja mitä odottavat. Vuonna 2015 Imagotutkimuksen verkkokyselyyn vastasi 131 asiakasta ja siihen haastateltiin toistakymmentä avainasiakasta.

Tutkimuksen mukaan Stara on ammattitaitoinen, asiakaslähtöinen, hyvää laatua tuottava ja vastuullinen. Asiakkaat arvostavat erityisesti Staran kaupunkituntemusta, luotettavuutta ja asioinnin helppoutta. Kehitettävää he näkevät hintatasossa, hinnoittelun selkeydessä ja lisätöistä tiedottamisessa.

Jopa joka neljäs asiakas arvioi toiminnan kehittyneen myönteisesti edellisvuoteen verrattuna. Myös yritysvastuutyö on huomattu, sillä arviot Staran vastuullisuudesta ovat nousseet tasaisesti viime vuosina. Staran nettosuositteluindeksi on hyvä (23) ja kumppaniasiakkaiden kohdalla jopa erinomainen (41).

Staran ympäristömenot (euroa)

Ympäristömenot (EUR) 2014 2015
Vaaralliset aineet 297 046 639 664
Jätevesimaksut M 280 516 192 887
Sekajäte 340 737 359 098
Rakennusjäte 296 329 272 325
Puutarhajäte 27 763 20 205
Puujäte (puhdas) 10 453 8 565
Paperijäte 3 792 3 926
Pahvijäte 4 380 4 927
Energiajäte 12 362 9 789
Biojäte 43 823 42 821
Betoni- ja tiilijäte 184 767 209 599
Paperi- ja pahvijäte 83 324 71 260
Yhteensä 1 585 292 1 835 065*