Kokonaisvaltaista kehittämistä

Tuotannon kokonaisvolyymi kääntyi hienoiseen nousuun. Stara saavutti sille asetetun sitovan toimintakatetavoitteen. Isoja hankkeita tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä kulujen karsimiseksi aloitettiin. Niiden tueksi alkoi myös toimintajärjestelmän kehitystyö.

tavoitteet-ja-talous
Vuonna 2015 asiakasvirastot ohjasivat erityisesti kaupunkitekniikan ylläpidon ja rakentamisen ostoja Staraan aiempaa enemmän. Toimintakate oli 8,89 miljoonaa euroa, eli tavoite ylittyi hieman. Liikevaihto kasvoi noin kolmella miljoonalla eurolla, ja kun säästöjäkin syntyi, oli tulos poistojen jälkeen 4,9 miljoonaa ylijäämäinen. Vuoden 2016 toimintakatetavoite on edelleen 8,884 miljoonaa euroa.

Sitovista toiminnallisista tavoitteista Stara saavutti kirkkaasti kahdeksan prosentin energiansäästötavoitteen, kun sähkön ja kaukolämmön kulutus on laskenut noin 20 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Toinen sitova toiminnallinen tavoite toteutui, kun kiinteät kustannukset laskivat 407 000 euroa. Kolmatta sitovaa tavoitetta ei saavutettu, sillä sairauspoissaolot eivät vähentyneet tavoiteltua 0,2 prosenttia edellisvuodesta.

Stara käyttää hankinnoissaan ympäristökriteerejä sekä sosiaalisen vastuun ja eettisen tuotannon kriteerejä. Kaupungin ympäristöpolitiikasta nouseva tavoite on, että puolessa Staran hankinnoista on ympäristökriteerejä. Aivan tähän ei päästy, kun ympäristökriteerejä sisältyi 34 prosenttiin hankintapäätöksistä. Kuitenkin euromäärällisesti mitattuna luku oli 72 prosenttia.

Vuoden 2015 lopulla valmistui ensimmäinen asiakkuusstrategia. Sen puitteissa luodaan yhtenäiset toimintamallit asiakkuuksien johtamiseen, hoitamiseen, seurantaan ja mittaamiseen. Vuonna 2016 kehitys jatkuu ja luvassa on muutoksia toiminta­tapoihin ja asiakasyhteistyöhön.

Toiminnan volyymi kasvoi

Stara paransi tuottavuutta oman työn osuutta lisäämällä ja henkilöstön määrää supistamalla, kun lähteneiden tilalle ei palkattu samassa suhteessa uusia työntekijöitä. Henkilöstökulut laskivat 75,7 miljoonaan euroon eli noin 0,3 miljoonaa. Kaikkiaan henkilöstökulujen osuus kuluista oli noin 38 prosenttia.

Staran kokonaiskulut nousivat hieman vuonna 2015. Toiminnan volyymin kasvaessa Stara osti palveluja 2,5 miljoonalla eurolla enemmän kuin edellisvuonna. Palveluja ostettiin noin 86 miljoonalla eurolla, mikä on 43 prosenttia vuotuisista kuluista. Aineisiin, tarvikkeisiin ja materiaaleihin kului vajaa 700 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

”Vuoden 2015 lopulla valmistui ensimmäinen asiakkuusstrategia. Sen puitteissa luodaan yhtenäiset toimintamallit asiakkuuksien johtamiseen, hoitamiseen, seurantaan ja mittaamiseen.”

Kilpailukykyä ja kustannustietoisuutta

TALOUDELLINEN TULOS 2015

Tilikauden toimintakate oli 8,89 miljoonaa euroa, ja tulos poistojen jälkeen 4,9 miljoonaa ylijäämäinen. Liikevaihto kasvoi kolmella miljoonalla eurolla, mikä katkaisi muutaman vuoden laskusuhdanteen.

Palveluja ostettiin 2,5 miljoonalla eurolla enemmän kuin edellisvuonna. Tämä kertoo toiminnan volyymin kasvusta. Palvelujen ostojen osuus pysyi kuitenkin kokonaiskuluista samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin eli 43 prosentissa.

Henkilöstökulut laskivat 75,7 miljoonaan euroon eli hienoisesti edellisvuodesta. Kaikkiaan henkilöstökulujen osuus kuluista oli noin 38 prosenttia. Henkilöstömäärän supistuminen jatkui, kun lähteneiden tilalle ei palkattu samassa suhteessa uusia työntekijöitä.

Kiinteät kustannukset laskivat 407 000 eurolla, eli Staralle asetettu toiminnallinen tavoite toteutui.

Vuonna 2015 aloitettiin aiempaa yksityiskohtaisempi kustannusrakenteiden ja toimintaympäristön tarkastelu. Tavoitteena on kehittää palvelukokonaisuuksia ja hintatasoa asiakasta kuunnellen.

Kaupunkitekniikan rakentamisessa työstettiin uutta kustannuspohjaista hinnoittelumallia ja otettiin käyttöön uusi kus­tannuslaskentaohjelma.

Vuonna 2015 Stara perusti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiryhmän, joka Staran toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä tunnistamalla tähtää toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseen.

Tilaajavastuulain muutosten seurauksena hankinta-asiakirjat päivitettiin. Osana hankintojen tehostamista Stara laajensi hankintajärjestelmä Cloudian käyttöä kilpailutuksissa. Lisäksi Stara pilotoi hankintakeskuksen ja kaupunginkanslian kanssa Cloudian sopimushallintaa. Pilottivirastojen havaintojen perusteella järjestelmää räätälöidään ennen sen laajempaa käyttöönottoa kaupungilla.

Opinnäytetyönä tehtiin selvitys Staran tukikohtien tilojen ja niiden sijainnin sopivuudesta, johtoajatuksena Staran toimitilojen karsiminen. Toisaalla Vuosaaren tukikohdan rakentamisen valmistelu jatkui. Suunnitteilla oleva tukikohta on yhteinen liikuntaviraston kanssa.

Työ Staran siirtämiseksi nykyisestä toiminnanohjausjärjestelmästä kaupungin yhtei­seen laskentajärjestelmän alkoi määrittely­työpajoissa.

Mobilenote-tuotannon­ohjaus­järjes­tel­män käytettävyys parani ja hyödyt lisääntyivät, kun esimerkiksi työmaapäiväkirjan kalenteriversio julkaistiin ja työturvallisuuspoikkeamailmoitukset siirtyvät nyt suoraan Työsuojelupakki-ohjelmaan.

Stara otti ensimmäisenä kaupungin virastona käyttöön uuden tiedonohjaussuunnitelman tammikuussa 2015. Se korvasi vanhan arkistonmuodostussuunnitelman.

Kohti pitkäjänteisiä kumppanuuksia

Staran asiakkaita ovat kaupungin virastot, suu­rimpina rakennusvirasto ja kiinteistöviraston Tilakeskus. Muita isoja asiakkaita ovat HSY:n vesihuolto, HKR-Rakennuttaja, kiinteistö-, liikunta- sekä sosiaali- ja terveysvirasto, Helen, Palmia ja Helsingin Satama.

Vuosittain asiakkaiden keskuudessa tehty imagotutkimus kertoo, että Staran tuottama lisäarvo toteutuu parhaimmillaan vahvoissa kumppanuuksissa. Vuodesta toiseen Staran vahvuuksina on pidetty ammattitaitoa, vastuullisuutta, tarpeita vastaavaa laatua ja asiakaslähtöisyyttä.

Toimintakertomusvuonna allekirjoitet­tiin rakennusviraston ja Staran välinen kump­panuussopimus, joka luo pohjaa kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon sekä ympäristönhoidon kehittämiselle.

Strategia päivitettiin

Vuonna 2015 Staran strategiaa päivitettiin tarkentamalla menestystekijät ja toiminnallistamalla ne yhdeksäksi hankkeeksi, jotka toteutetaan vuosina 2015–2017. Strategiapäivitys siirsi huomiota aiempaa enemmän asiakaskokemukseen ja koko toiminnan virittämiseen asiakkaan tarpeista lähteväksi.

Strategiset hankkeet keskittyvät asiakkuuksiin, kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen, resurssien hallintaan ja hankintatoimen kehittämiseen, prosessien sujuvoittamiseen sekä strategisen osaamisen vahvistamiseen. Yhteisenä tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen.

IMAGOTUTKIMUS

Vuosittain asiakkaiden keskuudessa tehty imago-tutkimus kertoo, että Staran tuottama lisäarvo toteutuu parhaimmillaan vahvoissa kumppanuuksissa. Vuodesta toiseen Staran vahvuuksina on pidetty ammattitaitoa, vastuullisuutta, tarpeita vastaavaa laatua ja asiakaslähtöisyyttä.

Strategiatyön osana tehty skenaariotyö toimintaympäristön muutoksiin varautumiseksi jatkui yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Erityisesti kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus ja Staran hallintomalliselvitys tuovat muutoksia asiakasvirastojen sekä Staran organisoitumiseen. Skenaario­työn tavoitteena on kilpailukyvyn varmistaminen, toteutuipa mikä tahansa kehityspolku.

Yhteisen toimintajärjestelmän rakenta­minen alkoi. Se selkiyttää ja yhdenmukaistaa Staran toimintatavat ja laatutason. Tavoitteena on, että 2020 prosessit ovat selkeästi määriteltyjä, mitattuja, analysoituja ja tehokkaita.

Toimintajärjestelmän rakentamisen tueksi tehtiin EFQM-itsearviointi. Sen tulosten mukaan Staran vahvuuksia ovat brändin tunnettuus, kehittymishalu ja sitoutunut henkilöstö. Haasteiksi arvioitiin muun muassa talouden, kilpailukyvyn ja prosessien hallinta sekä strategian jalkauttaminen läpi organisaation.

”Lean-koulutukset jatkuivat osana tuottavuusohjelmaa.
Oppeja vietiin käytäntöön kevään aikana osastoilla yhdeksässä Sujuvampi arki -pilotissa, kun toimintaa trimmattiin
hukkia tunnistamalla ja karsimalla.”

Kehittämistä kaikilla toimialoilla

Lean-koulutukset jatkuivat osana tuottavuusohjelmaa. Oppeja vietiin käytäntöön kevään aikana osastoilla yhdeksässä Sujuvampi arki -pilotissa, kun toimintaa trimmattiin hukkia tunnistamalla ja karsimalla.

Roska-astioiden tyhjennyksissä saatiin taloudellista hyötyä tyhjennysvastuita selkiyttämällä. Pilotin käytäntöjä otettiin käyttöön
muissakin hoitopiireissä. Kustan­nus­te­hok­kuus lisääntyi, kun perinteisiä suuria ruohonleikkureita korvattiin uudella tekniikalla. Wille-monitoimikoneiden käyttöä laajennettiin ruohonleikkuuseen.

Katujen ja puistojen rakentamisessa kehitettiin talouden seurantajärjestelmiä ja otettiin käyttöön uusi projektinhallintaohjelmisto aikatauluttamisen tueksi.

Rakennustekniikan osastolla tehokkuutta haettiin tekemällä isompi osa töistä itse; erityisesti konepajaa hyödynnettiin aiempaa tehokkaammin.

Hallinnon Lean-koulutuksessa sujuvoitettiin tukiprosesseja kuten rekrytointia, uuden työntekijän tuloa taloon, ostolaskutusta, toiminnan vuosisuunnittelua ja osatyökykyisten hyödyntämistä.

Logistiikka avasi kalustotietonsa verkkopalvelussa, joka tarjoaa verkkokaupan lisäksi tietoa laitteiden käytöstä ja työturvallisuudesta. Korjaamolla otettiin käyttöön Automaster-toiminnanohjausjärjestelmä, joka sujuvoittaa varastoinnin ja toimitusten ohjausta.

Meri- ja saaristoalueen töissä käytettiin mobiililaskutusta jo tottuneesti. Tunti­kir­jaus­ten ja palkanmaksun osalta alkoi testausvaihe luonnonhoidon töissä.

Osastojen controllerit hakivat lisäkoulutusta ennustetarkkuuden kehittämiseksi, ja tuloksen ennustetarkkuus parani.

Staran suurimmat asiakkaat

2011 2012 2013 2014 2015
Asiakas Milj € % LV Milj € % LV Milj € % LV Milj € % LV Milj € % LV
HKR katu- ja
puisto-osasto
125,1 47,8 % 120,7 50,3 % 114,8 52,0 % 105,7 51,9 % 115,8 55,9 %
Tilakeskus 66,9 25,6 % 51,4 21,4 % 50,7 23,0 % 44,2 21,7 % 44,2 21,4 %
HSY:n vesihuolto 18,1 6,9 % 21,2 8,8 % 15,7 7,1 % 12,6 6,2 % 12,7 6,1 %
HKR-Rakennuttaja 20,9 8,0 % 11,7 4,9 % 8,9 4,0 % 8,7 4,2 % 3,8 1,8 %
Kiinteistövirasto
(ei Tilakeskus)
3,8 1,5 % 3,8 1,6 % 3,4 1,5 % 3,8 1,8 % 3,2 1,5 %
Liikuntavirasto 3,1 1,2 % 3,5 1,5 % 3,9 1,8 % 3,5 1,7 % 3,8 1,8 %
Sosiaali- ja
terveysvirasto
2,4 0,9 % 2,5 1,0 % 2,2 1,0 % 2,7 1,3 % 2,9 1,4 %
Helen 2,1 0,8 % 2,4 1,0 % 2,3 1,0 % 1,8 0,9 % 1,3 0,6 %
Palmia 1,4 0,5 % 1,3 0,5 % 1,3 0,6 % 1,5 0,7 % 1,2 0,6 %
Helsingin Satama 3 1,1 % 3,4 1,4 % 2,3 1,0 % 0,7 0,3 % 1,5 0,7 %
HKL 2,1 0,8 % 0,6 0,2 % 0,9 0,4 % 0,6 0,3 % 0,9 0,4 %
Muut virastot ja
laitokset
4,2 1,6 % 7,1 2,9 % 6,7 3,0 % 10,7 5,2 % 8,4 4,1 %
Kaupungin
ulkopuoliset
8,6 3,3 % 10,6 4,4 % 7,8 3,5 % 7,4 3,6 % 7,3 3,5 %

Suurimpien asiakkaiden osuus 2015

% Staran liikevaihdosta
Staran suurimmat asiakkaat 2015

 Asiakas
bullet Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto
bullet Tilakeskus
bullet HSY:n vesihuolto
bullet Muut sisäiset
bullet Kaupungin ulkopuoliset

Talousluvut

Staran tuloslaskelma 2O11–2O15

TULOSLASKELMA (1 000 €) 2011 2012 2013 2014 2015
Tuotot
Myyntituotot 120 245 119 209 109 325 102 435 105 458
Maksutuotot 410 501 613 373 393
Tuet ja avustukset 29 29 36 30 61
Vuokratulot 5 140 5 219 3 816 3 939 4 406
Muut tulot 1 370 1 006 550 617 562
Valmistus omaan käyttöön 134 400 114 223 105 407 96 444 96 164
Liikevaihto yhteensä 261 595 240 187 219 746 203 836 207 044
Kulut
Henkilöstökulut 77 410 79 260 79 491 76 032 75 757
Palvelujen ostot 128 511 110 874 94 902 83 041 85 543
Aineet ja tarvikkeet 34 982 33 865 29 076 26 143 26 819
Muut kulut 9 996 10 071 9 929 10 166 10 035
Kulut yhteensä 250 899 234 070 213 398 195 383 198 154
Toimintakate
Poistot 4 114 4 410 4 465 4 147 3 992
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 6 582 1 707 1 883 4 306 4 899

Toiminnan volyymi yksiköittäin (Liikevaihto ja Staran sisäinen myynti)

Toiminnan volyymi (1 000 €) 2012 2013 2014 2015
Kaupunkitekniikan rakentaminen 68 036 60 337 55 145 67 300
Kaupunkitekniikan ylläpito 81 661 74 699 68 352 69 916
Rakennustekniikka 70 516 67 782 64 473 60 700
Ympäristönhoito 7 551 7 517 7 653 7 802
Geopalvelu 13 959 11 758 10 190
Logistiikka 30 703 30 930 32 003 36 259