Tavoitteet esiin ja mittarit mukaan

Vuonna 2015 otettiin uusi tulos- ja kehityskeskustelumalli käyttöön. Tapaturmataajuus laski jälleen, ja yhä suurempi osa tapaturmista tutkittiin ja niiden syihin puututtiin. Staran henkilöstömäärä laski suunnitellusti, kun kaikkien lähteneiden tilalle ei rekrytoitu uusia.

Starassa oli vuoden 2015 lopussa 1 318 vakituista työntekijää, kun edellisvuonna vastaava luku oli 1 350. Vakituisten työntekijöiden osuus oli edelleen 90 prosenttia.Työntekijöiden keski-ikä oli 45,1 vuot­ta, hieman edellisvuotta enemmän. Noin 70 prosenttia Staran henkilöstöstä on yli 40-vuotiaita. Kesäkaudella Stara tarjosi työtä 159 alle 20-vuotiaalle sekä sadoille kausityöntekijöille.

Sairauspoissaoloprosentti nousi lievästi edellisvuoden 5,4:stä 5,5 prosenttiin. Yli 30 päivän pituisten sairauslomien osuus oli 2,2 prosenttia. Varhaisen tuen keskustelujen käymiseen panostettiin, ja lyhyet 1–3 päivän sairauslomat vähenivät hieman vuoteen 2014 verrattuna. Lyhyitä sairauslomia Starassa olikin huomattavasti vähemmän kuin Helsingin kaupungilla keskimäärin.

tavoitteet-ja-talous

Henkilöstömäärä eri kuukausina 2015

Staran henkilöstömäärä vaihtelee kuukausittain, sillä Starassa on paljon kausiluonteista työtä. Henkilöstön määrä on suurimmillaan kesällä.

henkilostomaara

 

Staran henkilöstö 2015 kuukausittain

Vaki-
naiset
Määrä-
aikaiset
Työllis-
tetyt
Yht.
Tammikuu 1 349 119 3 1 471
Helmikuu 1 343 123 2 1 468
Maaliskuu 1 339 135 1 1 475
Huhtikuu 1 345 195 2 1 542
Toukokuu 1 337 309 4 1 650
Kesäkuu 1 329 528 5 1 862
Heinäkuu 1 331 462 5 1 798
Elokuu 1 325 347 5 1 677
Syyskuu 1 322 259 6 1 587
Lokakuu 1 318 235 5 1 558
Marraskuu 1 320 166 4 1 490
Joulukuu 1 318 146 4 1 468

Staran henkilöstö ikäryhmittäin

Ikä Lukumäärä % henkilöstöstä
19–29 202 14 %
30–39 255 17 %
40–49 398 27 %
50–59 471 32 %
60–68 142 10 %

Staran henkilöstö ja vakinaisten osuus 2011–2015 joulukuun lopussa

2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö-
määrä
1 572 1 568 1 545 1 496 1 468
Vakinaisten
osuus %
90,8 90,4 90 90,2 90

Tunnustusta kehittämistyöstä

Elokuussa 2015 Stara palkittiin hyvän työelämän kehittämisestä Lappeenranta-tunnustuspalkinnolla. Se myönnettiin pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työelämän laadun parantamisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Esimerkiksi nostettiin vuosien 2011–2014 Stydi-hanke.

Loppuvuodesta kaupunginkanslia palkitsi Staran työhyvinvointimittarin hyödyntämisestä. Stara käyttää mittaria strategisen henkilöstöjohtamisen välineenä. Saatuja tuloksia hyödynnettiin muun muassa tulos- ja kehityskeskusteluprosessia uusittaessa. Lisäksi esimiehet velvoitettiin panostamaan työtapaturmien tutkintaan.

Työntekijöiden tueksi

Stara panostaa henkilöstön koulutukseen ja ammattipätevyyksiin. Kaupunkitekniikan ylläpidon osastolla 25 työntekijää sai ammatillisen pätevyyden vuonna 2015 työn ohessa opiskellen.

Staran esimiesvalmennus ”Esimies yksikkönsä johtajana” jatkui vuoden 2015 kevääseen. Kuuden moduulin koulutus kokosi yhteen Staran johdon ja esimiehet ja vahvisti heidän kykyään tulokselliseen johtamiseen. Kouluttajina toimivat Staran omat asiantuntijat. Palautteen mukaan esimiehistä 86 prosenttia koki koulutuksen vastanneen tavoitteita täysin tai osittain.

Vuonna 2015 Stara uudisti tulos- ja kehityskeskusteluprosessin suorituksen johtamisen tueksi. Uuden mallin mukaan keskustelut käydään organisaatiotasosta riippuen sekä yksittäin että ryhmissä aina toimitusjohtajasta lähtien. Keskustelut käydään tukimateriaalien pohjalta ja niiden tuloksellisuutta seurataan.

Esimiestyöhön panostettiin

Helpompi intra

Staran henkilöstöasioiden sivut Helmi-intrassa uusittiin. Nyt sivut palvelevat paremmin työntekijöitä palvelussuhde- ja työhyvinvointiasioissa sekä esimiehiä esimiestyössä. Tieto on jäsennelty aiempaa selkeämmin, ja palvelussuhde- ja henkilöstöjohtamisasiat on esitetty mahdollisimman yksinkertaisesti.

Epäasiallinen kohtelu nousi edellisen vuoden Kunta10-tutkimuksen tuloksista koko kaupungin kehityskohteeksi. Henkilöstöyksikkö koulutti Staran esimiehiä epäasialliseen kohteluun puuttumiseen Sopua ja sovittelua -toimintamallin mukaisesti.

Vuonna 2015 perustettiin yhteyshenkilöverkosto, joka tukee yksikönjohtajia ja tuotantopäälliköitä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Ryhmä toimii poikkihallinnollisesti osastojen välisenä tiedonvaihto- ja oppimiskanavana.

Staran henkilöstöasioiden sivut Helmi-intrassa uusittiin. Nyt sivut palvelevat paremmin työntekijöitä palvelussuhde- ja työ­­hyvinvointiasioissa sekä esimiehiä esimiestyössä. Tieto on jäsennelty aiempaa selke­ämmin, ja palvelussuhde- ja henkilöstöjohtamisasiat on esitetty mahdollisimman yksinkertaisesti.

Syksyllä otettiin käyttöön sähköinen uutiskirje Esimiesposti, joka kokoaa ajankohtaiset henkilöstöasiat yhteen ja ohjaa lukemaan lisää intrasta. Esimiehille järjestettiin myös esimiesinfoja ajankohtaisista henkilöstöteemoista.

Työturvallisuustyö tuottaa tulosta

Tapaturmien määrää suhteessa tehtyihin työtunteihin mittaava tapaturmataajuus laski 49:stä 46:een. Vuonna 2015 työtapaturmia sattui 145, edellisvuonna 172. Työpaikkatapaturmat vähenivät selvästi, mutta työmatkoilla tapahtui 26 tapaturmaa, 10 kappaletta edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2015 tapaturmatutkinnoista jo 96 prosenttia käsiteltiin, kun edellisvuonna näin tapahtui alle puolessa tapauksista. Suurin parannus oli kaupunkitekniikan rakentamisen osastolla, jonka tapaturmailmoituksista 88 prosenttia käsiteltiin aiemman 39 prosentin sijaan.

Työturvallisuuden raportointia tehostettiin. Esimiehet raportoivat pidetyt turvallisuustuokiot ja -kierrokset yhtenäisen mallin mukaan.

Tapaturmataajuus 2013–2015

2013 2014 2015
Työtunnit 2 703 113 2 617 530 2 579 986
Kokonaismäärä (kpl) 189 172 145
Vähintään 1 päivän poissaolo (kpl) 145 128 119
Tapaturmataajuus 54 49 46

Tapaturmataajuus, joka mittaa tapa­turmien määrää suhteessa tehtyihin työtunteihin, laski 49:sta 46:n. Tapaturma­tutkinnoista 96 prosenttia käsiteltiin, kun edellisvuonna näin tapahtui alle puolessa tapauksista. Yhä useampi tutkinta johti toimenpiteisiin.

 

Vuonna 2015 toimitusjohtajan Safety walk -turvallisuuskierroksia järjestettiin 10. Yksikönjohtajat ja tuotantopäälliköt tekivät 160 turvallisuuskierrosta. Kierrosten teemoja olivat muun muassa pihaturvallisuus, melun ja pölyn torjunta, yleinen siisteys ja järjestys sekä koneturvallisuus. Lisäksi Staran jokaisella rakennustyömaalla tehdään viikoittain turvallisuuskierros.

Kierrosten lisäksi Staran esimiehet pitivät 421 turvallisuustuokiota, joissa käsiteltiin esimerkiksi kaupungin Sopua ja sovittelua -oppaasta nousevia asioita.

Esimiesten työsuojeluvastuut ja niihin liittyvät tehtävät kuvattiin yksityiskohtaisesti kaikilla organisaatiotasoilla ja perehdytettiin esimiehille. Työ jatkuu vuonna 2016.

Kaupunkitekniikan ylläpito jatkoi vihertöiden turvallisuusohjeiden uudistamista yhteistyössä Viher- ja ympäristörakentajat ry:n kanssa. Tavoitteena on, että ohjeistuksesta tulee valtakunnallinen ja se myös toimii koulutus- ja perehdytysmateriaalina. Työ valmistuu vuonna 2016.

Rakennustekniikassa kokeiltiin hyvin tuloksin tapaturmien vähenemisestä annettuja kannustimia ja aloitettiin perehdytys- ja työturvallisuusvideoiden käyttö. Työturvallisuuspoikkeamien ilmoittamista varten tuotiin työmaille postilaatikot.

Starassa on nollatoleranssi harmaassa taloudessa. Staran havaitsemat taloudelliset väärinkäytösepäilyt johtivat kahden esimiehen työsuhteen päättämiseen kaupunkitekniikan ylläpidossa.

Toimikuntien jäsenet

Henkilöstötoimikunta

Henkilöstötoimikunnan jäsenet 31.12.2015

Timo Martiskainen puheenjohtaja
Kari Haapaniemi yksikönjohtaja
Pirkko Härkönen johtava henkilöstöasiantuntija
Hannu Halkola yksikönjohtaja
Eeva Engfelt henkilöstöpäällikkö
Päivi Seikkula viestintäpäällikkö
Helena Kukka-Lilja sihteeri
Ilkka Havas JHL
Seppo Ilvonen JYTY
Antti Rautiainen JUKO
Jouni Gratschew JHL
Kari Wulff JHL
Tarja Silventoinen KTN
Ari Nyholm työsuojeluvaltuutettu

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunnan varsinaiset jäsenet 31.12.2015

Timo Martiskainen puheenjohtaja
Kari Haapaniemi varapuheenjohtaja
Ari Nyholm työsuojeluvaltuutettu (työntekijät)
Risto Alvikko työsuojeluvaltuutettu (työntekijät)
Markku Nevalainen työsuojeluvaltuutettu (esimiehet ja asiantuntijat)
Tuula Kytäjä turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö (asiantuntija)
Kari Kahila työntekijöiden edustaja
Juha Jaatinen työntekijöiden edustaja
Markus Mäntykoski asiantuntijoiden edustaja
Marja Poikonen työterveyshuollon edustaja
Kirsikka Mattila tiedottaja
Helena Kukka-Lilja sihteeri

 

liitteet-ja-luvut-talousluvut